رئیس جمهور غنی به ولایت پروان رفت ۱۳ سنبله ۱۳۹۹
آژانس خبری سفیر
سه گانه خاورمیانه؛ نفت، جنگ، اسلام سیاسی ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

سه گانه خاورمیانه؛ نفت، جنگ، اسلام سیاسی

جهان پسا مارکسیستی بیشتر اگر بر رویکرد ناسیونالیسم تکیه می‌کرد اما در این منطقه مهم نفت خیز سیاست حاکم ناسیونالیسم قومی_زبانی و مذهبی جبنش‌ها و بنیادگرایی‌های دینی در این منطقه بوده و با نقاب ناسیونالیسم، در سطح فراملی پان عربیسم و پان اسلامیسم بوده است که نفت باعث قوام این اتحاد ساختگی گردیده است .

شرکت هوایی امارات پرواز هایش را از سر می‌گیرد ۲۵ حمل ۱۳۹۹

شرکت هوایی امارات پرواز هایش را از سر می‌گیرد

امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش شمار جانباختگان در کشورهای مختلف جهان قوانین و مقررات سخت گیرانه ای را برای تردد شهروندان وضع و اعمال کرده است تا بدین ترتیب بتواند در قطع زنجیره انتقال و انتشار این بیماری خطرناک و مرگبار موفق شود.