سفیر نیوز در سال 1388 کار خود را به عنوان یک نشریه چاپی در کابل و برخی از ولایات با جواز رسمی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و با شماره جواز ۴۲ آغاز کرد. دو سال بعد از آغاز نشرات چاپی، سفیر سایت رسمی خود را با نام سفیر نیوز شروع کرد. در طول سال های گذشته به پاس تلاش و همکاری صادقانه همکاران این نهاد رسانه ی چندین نهاد دولتی و جهانی از کارکرد این نهاد تقدیر کردند.

با آغاز به کار بخش تصویر سفیر همکاران بر این شدند که سفیر نیوز همکاران بیشتری دعوت به همکاری کند. این نهاد در افغانستان، پاکستان، ایران، آلمان و فرانسه خبرنگار دارد. این رسانه در حال حاضر یکی از نهادهای خبری معتبر در افغانستان است. سفیر یک رسانه مستقل و غیر وابسته است.