ورشگسته گی اقتصاد Archives - Safeer News
بدست آوردن کابل به راحتی، اما حکومت کردن دشوار در کابل 07 دلو 1400
طالبان و بحران انسانی:

بدست آوردن کابل به راحتی، اما حکومت کردن دشوار در کابل

گروه طالبان پس از شادی اولیه پیروزی، اکنون در میان یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان با کار سختی روبرو هستند، در حالی که برای ایجاد مشروعیت خود، مبارزه با داعش شاخه خراسان، مدیریت اقتصاد در حال سقوط، و پایبندی به آرمان‌های دینی خود مشکل دارند.