روزنامه گاردین در مطلبی که در آن به مسئله خروج نیروهای بین المللی پرداخته شده٬ بخشی از انتقاداتی را که متوجه دامنیک راب٬ معاون صدراعظم بریتانیا٬ میشود٬ برجسته ساخته است. راب در ماه آگست سال ۲۰۲۱٬ زمانی که گروه طالبان قدرت را تصاحب کردند٬ با مقامات وزارت خارجهٔ بریتانیا روی برنامه تخلیه از افغانستان٬ جنجال […]

روزنامه گاردین در مطلبی که در آن به مسئله خروج نیروهای بین المللی پرداخته شده٬ بخشی از انتقاداتی را که متوجه دامنیک راب٬ معاون صدراعظم بریتانیا٬ میشود٬ برجسته ساخته است.

راب در ماه آگست سال ۲۰۲۱٬ زمانی که گروه طالبان قدرت را تصاحب کردند٬ با مقامات وزارت خارجهٔ بریتانیا روی برنامه تخلیه از افغانستان٬ جنجال کرده بود.

بر اساس آنچه روزنامه گاردین نوشته٬ ادعا شده است که دامنیک راب درمورد برنامه تخلیه از افغانستان صرف با تعداد انگشت شماری از مقامات وزارت خارجه بریتانیا و آنهم در آخرین مرحله تخلیه٬ مشوره کرده بود.

گاردین به نقل از برخی منابع نوشته است: دامنیک راب بحث در مورد چگونه گی خروج از افغانستان را ضیاع وقت می دانست٬ به همین دلیل از مشوره با تعدادی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا٬ ابا ورزیده بود. اما همین موضوع باعث گردید که تعدادی از مقامات در دو وزارت ظاهرآ به دلیل بیماری٬ رخصتی بگیرند.

حالا به تازه گی ادعا شده است که عملکرد معاون صدراعظم بریتانیا در زمان تسلط طالبان در افغانستان در زمینه بیرون کشیدن قوای بریتانوی از آن کشور پر هزینه بوده و این مصرف تاثیرات دوامدار خواهد داشت.

پس از خروج نیروهای بریتانوی از افغانستان٬ رب به عنوان وزیر مالیه بریتانیا توظیف گردید.
در همان جریان انتقاد های زیادی بر وزیر خارجه بریتانیا متوجه بود که وی در زمان خروج نیروهای بریتانوی از افغانستان٬ به رخصتی رفته بود.