جاسوسان پاکستان در پشتون موفق شدند افغانستان را به پاکستان تحویل دهند. از لحاظ تاریخی، امیر دیورندکار عبدالرحمان برای قدرت خود، افغانستان و قوم پشتون را به خواست دو امپراطوری انگلیس و روس تجزیه کرد. داود خان بعد از کودتای سفید و راندن ظاهرشاه از وطن، با باب‌کردن مسئله فریبندۀ «پشتونستان» در سیاست ارگ، خواست […]

جاسوسان پاکستان در پشتون موفق شدند افغانستان را به پاکستان تحویل دهند. از لحاظ تاریخی، امیر دیورندکار عبدالرحمان برای قدرت خود، افغانستان و قوم پشتون را به خواست دو امپراطوری انگلیس و روس تجزیه کرد. داود خان بعد از کودتای سفید و راندن ظاهرشاه از وطن، با باب‌کردن مسئله فریبندۀ «پشتونستان» در سیاست ارگ، خواست محبوبیت قومی یابد که یافت!
اما داود از غرور زیاد محاسبه نکرد که برای محبوبیت قومی در مقابله با ظاهرشاه، وحدت ملی اقوام افغانستان را خراب می‌کرد. آن سردار خودکامه فکر نکرد که تمایل به شوروی برای تجزیۀ پاکستان در واقع جنگ با انگلیس و امریکا بود. فکر نکرد که انگلیس با تجزیۀ ارضی هند و تجزیۀ قومی پشتون، پاکستان را به حیث ژاندارم منطقه به سود امنیت منافع خود در جنوب‌آسیا ایجاد کرد. و وقتی جوبایدن در ارگ با خشم به کرزی گفت که چهل تای او را به پاکستان برابر نمی‌کند، کرزی فکر نکرد که آیا اتمی‌شدن بی سر و صدای پاکستان، به خواست امریکا و انگلیس نبود؟
انگلیس و امریکا با سپردن افغانستان به طالبان آن سیاست‌گران پشتون را که با مفکورۀ «لر و بر یو افغان» خواب ایجاد «لوی افغانستان» را با تجزیۀ پاکستان می‌دیدند، از صحنۀ سیاست افغانستان حذف کردند. اما اگر کرزی و غنی دعوت قصر سفید را پذیرفته و خط دیورند را به رسمیت می‌شناختند، امروز یکی در تبعید ابوظبی و دیگری در زندان خانه اسیر لشکر نیابتی پاکستان نبود.
در نتیجۀ قوم‌اندیشی ارگ، افغانستان باز به اشغال پاکستان در آمد. و پاکستان با لشکر نیابتی طالب به سیاست‌گران شوونیست پشتون مزیت انحصار قومیِ قدرت ملی را داد، اما غنی و کرزی و وابسته‌گان شاه در این قدرت شریک نیستند و مثل تاجیک و اوزبیک و هزاره و ترکمن و بلوچ اسیر قدرت مطلقۀ یک گروه پشتونی اند. و امروز جاسوسان پاکستان تلاش دارند که به امارت پاکستانی طالب مشروعیت پشتونی دهند تا در جنگ داخلی آینده، هر پشتون به نام اسلام مدافع منافع اسلام‌آباد در جنگ با اقوام وطن خود باشد که داعیه شان آزادی و عدالت در تقسیم قدرت ملی است.
حاصل‌کردن حمایت پشتوتی برای امارت، ستراتیژی دیرینۀ پاکستان است که اسلام‌آباد سال‌ها ست روی آن به گونه‌های مختلف دقیق کارکرده است. اصولی می‌گوید که طالبان نگویید حاکمان بگویید. عمر داودزی می‌گوید که باید CIA را متقاعد سازند که امریکا امارت را به رسمیت بشناسد، اما به قوم به اسارت رفتۀ پشتون نمی‌گویند که طالب یک پروژۀ استخباراتی است که سرنوشت آن بسته به اراده و تصمیم پاکستان و انگلیس و امریکا ست. یعنی جاسوسان پاکستان در پشتون به فکر باختن افغانستان به پاکستان نیستند، به فکر قدرت مطلقۀ پشتون زیر امارت پاکستان اند!

  • نویسنده : انسانیت