محمد اشرف غنی رئیس جمهور و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان سه پروژۀ مهم اقتصادی و زیربنایی میان دو کشور را رسماً افتتاح کردند. این سه پروژه که شامل خط آهن آقینه- اندخوی، پروژه لین برق KV500 کرکی- اندخوی- پلخمری و پروژه وصل فایبر نوری امام نظر- آقینه- سرحد آباد- تورغندی می باشند. […]

محمد اشرف غنی رئیس جمهور و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان سه پروژۀ مهم اقتصادی و زیربنایی میان دو کشور را رسماً افتتاح کردند.
این سه پروژه که شامل خط آهن آقینه- اندخوی، پروژه لین برق KV500 کرکی- اندخوی- پلخمری و پروژه وصل فایبر نوری امام نظر- آقینه- سرحد آباد- تورغندی می باشند.
این برنامه بر اساس فرمان سران دو کشور از طریق ویدیوکنفرانس در کابل و شهر لباب ترکمنستان رسماً افتتاح شدند.
رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان در سخنرانی های شان در مورد اهمیت پروژه های متذکره، روشنی انداختند و آنرا در راستای گسترش بیشتر روابط میان دو کشور و تحقق دیدگاه اتصال منطقوی، مهم خواندند.
قابل یادآوری است که پروژۀ خط آهن آقینه – اندخوی به طول مجموعی ۳۰ کیلومتر بوده و شامل ۲۴ کیلومتر خط آهن اصلی و ۶ کیلومتر خطوط فرعی در استیشن اندخوی است که افغانستان از طریق آن به کشورهای زیادی وصل می شود و این گام مهمی برای تبدیل شدن اقتصادی افغانستان به چهارراه آسیا می باشد.
پروژه برق رسانی کرکی – اندخوی – پلخمری شامل تکمیل کار ساخت لین ۵۰۰ کیلوولت از آقینه الی شبرغان و لین ۲۲۰ کیلوولت از شبرغان الی مزار شریف است.
همچنان پروژه فایبر نوری که کار ساختمانی کیبل آن در بندر آقینه تکمیل گردیده، از پروژه های مهم است که با عرضه ۲۵۰۰ میگابایت انترنت از طریق کشور ترکمنستان، همشهریان ما در ولایت هرات و ولایات همجوار، از این خدمات انترنتی مستفید خواهند شد.

  • نویسنده : نظیفه نزهت
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر