وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن وپترولیم، در جلسه‌ی علنی دادگاه ویژه‌ای وزیران، در پیوند به پرونده‌ی سوی استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و پرداخت یک ونیم میلیون دالر امریکایی که دریک قرارداد به جانب دولت ضرر رسانیده بود، محکوم به مجازات گردید.

وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن وپترولیم، در جلسه‌ی علنی دادگاه ویژه‌ای وزیران، در پیوند به پرونده‌ی سوی استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و پرداخت یک ونیم میلیون دالر امریکایی که دریک قرارداد به جانب دولت ضرر رسانیده بود، محکوم به مجازات گردید.
ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان گفته است در جلسه قضایی که تحت ریاست قضاوتپوه محمد زمان سنگری و عضویت قضاوتپوه براتعلی متین و قضاوتپوه عبدالحسیب احدی اعضای شورای عالی ستره محکمه جلسات علنی قضایی محکمه خاص وزرا ، به منظور رسیده گی به دوسیه سوء استفاده از صلاحیت وظـیفوی وحیدالله شهرا نی وزیر اسبق معادن وپطرولیم برگزار گردیده بود او را محکوم به جزا کرده است.
طی سه جلسه محاکماتی که بتاریخهای هشتم ، دهم وشنبه سیزدهم ماه جدی متکی به حکم ماده یازده قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص برگزار گردید ، نخست څارنوال موظف صورت دعوی خویش را اقامه وطی آن موارد مربوط به سوء استفاده متهم از صلاحیت وظیفوی در قبال عقد یک قرارداد اعمار فابریکه سمنت ولایت هرات و معدن ذغال سنگ پهلوانان ولسوا لی کرخ ولایت هرات را با شرکت پیشگامان صنعت مجد کشور ایران بیان داشته و مطالبات خویش رادر پرتو احکام قانون جزای نافذه وقت کشور بخاطر محکومیت متهم مطرح کرد.
بعداً وکیل قانونی متهم و به ادامه آن شخص متهم با استفاده ازفرصتهای لازم و کافی مدافعات شان را در برابر صورت دعوی څارنوال ارائه داشته و متعاقبا ً هیئات قضایی پرسشهای لازم را بخاطر وضاحت بیشتر قضیه از طرفین دعوی انجام داده و بعداز ارزیابی همه جانبه ازجریان جلسه ، متکی به اسناد ومدارک داخل دوسیه ، بادرنظرداشت حکم فقره دوم ماده ۲۸۳ قانون جزای نافذه وقت متهم را به جرم سوء استفاده ازصلاحیت وظیفوی در عقد قرارداد مذکور که به اثر ان وزارت معدن بنابر عدم تحویلی یکنیم ملیون دالرپول تامینات شرکت به ضرر مواجه گردیده به مدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی و رد مبلغ یکنیم ملیون دالر امریکایی پول تضمین و یامعادل آن به افغانی به حساب دولت محکوم بجزا کرد

  • نویسنده : مریم متین
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر