بازسازی هوتل «تخت استالف» پس از سه دهه ویرانی به انجام رسیده و مسوولان می‌گویند در آینده نزدک گردشگران از آن استفاده خواهند کرد. هتل دو طبقه تخت استالف با پنج هزار و ۴۲۰مترمربع زمین که پایان دهۀ شصت مورد استفاده جهان‌گردان و شاهان پیشین قرار می گرفت، پس از سه دهه مجددا بازسازی و […]

بازسازی هوتل «تخت استالف» پس از سه دهه ویرانی به انجام رسیده و مسوولان می‌گویند در آینده نزدک گردشگران از آن استفاده خواهند کرد. هتل دو طبقه تخت استالف با پنج هزار و ۴۲۰مترمربع زمین که پایان دهۀ شصت مورد استفاده جهان‌گردان و شاهان پیشین قرار می گرفت، پس از سه دهه مجددا بازسازی و ترمیم شد . ساخت این هتل از دورۀ شاه امان الله در دامنه کوهی آغاز شد که در میان مردم تخت استالف معروف است.

این هتل در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان و طالبان ویران شد ه بود و اغلب ظاهرشاه و داوود خان در آن اقامت داشتند. قرار است از هتل تخت استالف به عنوان مهمانخانه ویژه استفاده شود. ولسوالی استالف در شمال غرب کابل با طبیعت زیبایی که دارد از مقصدهای تفریحی شهروندان افغانستان بوده‌است.