چهارمین نشست کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح به ریاست سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح و عضو هیئت مذاکره‌کننده حکومت افغانستان و اعضای این کمیته برگزار شد.

چهارمین نشست کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح به ریاست سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح و عضو هیئت مذاکره‌کننده حکومت افغانستان و اعضای این کمیته برگزار شد. وزیر دولت در امور صلح در ابتدا معلومات جدید از تحولات اخیر در روند صلح، از جمله نهایی شدن توافق در مورد طرزالعمل مذاکرات و ایجاد کمیته رهبری شورای عالی مصالحه را ارائه نمود.

آقای نادری گفت که توافق در طرزالعمل مذاکرات یک گام مهم و شروع مرحله جدیدی در روند صلح می‌باشد. وی همچنین آغاز به کار کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی را نویدخوش برای مردم افغانستان خواند و تأکید نمود که ایجاد و آغاز به کار این کمیته، نشانگر وجود اجماع سیاسی و ملی حول محور روند صلح و منافع کلان ملی مردم است.

در این نشست، اعضای کمیته ارشد هماهنگی برای صلح، درباره روند صلح و چگونگی ایفای نقش کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح در پیشبرد برنامه‌های مرتبط به روند صلح، صحبت نمودند. قابل ذکر است که کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح، متشکل از چهارده نهاد دولتی می‌باشد که برای تطبیق هماهنگ و یکپارچه برنامه‌های صلح، با فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شده است و وزارت دولت در امور صلح مسؤولیت رهبری و سکرتریت این کمیته را به عهده دارد.