وزارت معارف بانشر خبرنامه‌ی گفته است بر اساس برنامه جدید این وزارت، مساجد وارد سیستم آموزشی رسمی خواهد شد و شاگردان صنف اول تا سوم در مساجد محل زندگی شان درس خواهند خواند.

  • نویسنده : فرشته بهار
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر