ادارۀ ملی احصائیه و معلومات با نشر خبرنامه‌ی گفته است، به‌منظور ارایۀ خدمات بهتر و جلوگیری از ارایۀ خدمات موازی، سرگردانی و ضیاع وقت مراجعان، از این پس خدمات تذکرۀ الکترونیکی را به عوض خدمات تذکرۀ کاغذی، در شهر کابل ارایه می‌نماید. بر اساس خبرنامه این اداره، خدمات تذکرۀ کاغذی و سایر خدمات مربوط […]

 

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات با نشر خبرنامه‌ی گفته است، به‌منظور ارایۀ خدمات بهتر و جلوگیری از ارایۀ خدمات موازی، سرگردانی و ضیاع وقت مراجعان، از این پس خدمات تذکرۀ الکترونیکی را به عوض خدمات تذکرۀ کاغذی، در شهر کابل ارایه می‌نماید.
بر اساس خبرنامه این اداره، خدمات تذکرۀ کاغذی و سایر خدمات مربوط آن (توزیع تذکرۀ جدید، توزیع تذکرۀ مثنی، اصلاح سن، تغییر نام، تصحیح نام، تغییر حالت مدنی، تغییر شغل، نقل مکان، نصب عکس، فورم پولیس، باطل نمودن تذکره، ثبت مجدد، درج تخلص، ترک تابعیت، تحصیل و سایر خدمات) را سر از روز دوشنبه، ۱۸ حوت ۱۳۹۹ به متقاضیان ارایه نمی‌کند.
این اداره در حال حاضر ۲۵ مرکز فعال توزیع تذکرۀ الکترونیکی در نواحی مختلف شهر کابل دارد که متقاضیان تذکر تابعیت می‌توانند از طریق سیستم درخواستی آنلاین (https://nid.nsia.gov.af) جهت اخذ تذکرۀ الکترونیکی اقدام نمایند.
ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفته است شهروندان که از تذکره‌های کاغذی مشکوک که از جانب ادارات جهت تثبیت صحت و سقم آن به این اداره به‌گونۀ رسمی مواصلت می‌ورزد و سایر موارد که سبب تغییر معلومات در تذکرۀ تابعیت کاغذی شخص شود، به خدمات تذکرۀ الکترونیکی در شهر کابل تعویض می‌گردد.
ارایۀ خدمات تذکره‌های کاغذی در ولسوالی های کابل، ارایۀ خدمات ثبت وقایع حیاتی (تولدات، وفیات، طلاق و ازدواج) و ثبت اتباع خارجی (ثبت ورود اتباع خارجی، ثبت خروجی اتباع خارجی و کسب تابعیت) و مطالبۀ ارایۀ رسمی معلومات (از طریق استعلام و مکتوب) همانند سابق ادامه می‌یابد.

  • نویسنده : فرشته بهار
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر