داوطلبان با البسه مخصوص در حال حمل غذا و مایحتاج روزانه به خانه‌های قرنطینه شده روستایی در چین/ رویترز