ماسک زدن شهروندان هنگ کنگی از بیم شیوع کرونا در مترو/ رویترز