حامد کرزی ریس جمهور‌پیشین افغانستان در تازه ترین مصاحبه تلویزیونی اش از فروپاشی حکومت افغانستان ابراز نارضایتی کرده و گفته است نباید ارتش افغانستان از هم می پاشید،باید نیروهای طالب‌با‌ارتش ملی‌افغانستان‌مدغم می گردید. این ابراز نارضایتی‌حامدکرزی از‌وقت‌که‌ وی به صحنه سیاسی افغانستان آمده است بی پیشینه و شوک آور است،تنها کسی که نگذاشت‌طالبان‌به‌صورت‌کامل‌محو گردد جناب […]

حامد کرزی ریس جمهور‌پیشین افغانستان در تازه ترین مصاحبه تلویزیونی اش از فروپاشی حکومت افغانستان ابراز نارضایتی کرده و گفته است نباید ارتش افغانستان از هم می پاشید،باید نیروهای طالب‌با‌ارتش ملی‌افغانستان‌مدغم می گردید.
این ابراز نارضایتی‌حامدکرزی از‌وقت‌که‌ وی به صحنه سیاسی افغانستان آمده است بی پیشینه و شوک آور است،تنها کسی که نگذاشت‌طالبان‌به‌صورت‌کامل‌محو گردد جناب ایشان بود،او به پدر طالبان در بین‌افغانها در‌شبکه‌های اجتماعی افغانستان‌به این لقب یاد می شود.
کرزی همیشه طالبان را برادران ناراضی خطاب کرد حتی در زمان که سخن از طالبان‌در محافل سیاسی یک تابو بود او هیچ گونه هراسی از کاربرد چنین واژه های در مقابل هم‌تباران اش نداشت،این کار تا جای که هر مخالف سر سفره آشتی با حکومت پیشین می نشست لعاب محفل شد و گلبدین حکمتیار نیز تمکین به این ادبیات کرد و طالبان را برادر خطاب کرد اما داکتر عبدالله به طالبان «برادران حکمتیار »گفت.
کرزی در گذشته به چند دلیل به صورت ضمنی از طالبان حمایت می کرد او طالبان را از همین خاک می دانست که حق دارند در تمام قدرت سیاسی سهیم باشد ونمی تواند در جای دیگر زندگی کند دوما؛کرزی بمباردمان های نیروهای خارجی در مناطق نا امن را محکوم می کرد و به شکلی می گفت نیروها خارجی به این بهانه مردم بیگناه را به قتل‌می رسانند .
سوم ؛گرچی کرزی با‌حمایت خارجی ها در یک توافقنامه سیاسی به قدرت رسید اما خیلی زود‌چهره‌عوض کرد با‌ امریکایی ها مخالف را شروع کرد و طالبان‌را‌از‌منظر‌نیروهای آزادی‌طلب می دید.
چهارم طالبان از هم تباران کرزی است،هرگز برای کسی که هم در صف مقابل ات باشد و همتبار ات توهین و کشته شدن و ذلت اش از سیمایی خودت منعکس می شود وبه این دلیل کرزی داعیه صلح را‌بابرادران‌اش می خواست یکطرفه ببرد.
در دو دهه گذشته رابطه‌کرزی‌و‌طالبان‌خیلی صمیمانه پیش رفت،پس از به قدرت رسیدن طالبان‌کرزی نقش ناجی افغانستان را در بین امارت و جمهوریت بازی می کرد اما این طالبان بود که نا سپاسی کردو دست خیرخواه شان‌را‌گزید،کرزی انتظار داشت‌در حکومت انتقالی و کابینه حکومت همه شمول طالبان‌تقاص نیکی های دو دهه گذشته اش را پس دهد ولی اعلان کابینه تک قومی و تک گروهی از رویایی قدرت طلبی مجددکرزی فقط مشت کاه ماند برای بادها،حالاکرزی تازه از خواب بیدار شده است که در تقسیم قدرت طالبان بی انصاف و نا سپاس اند باید راه برای مهار این مردم جستجو کرد

  • نویسنده : مسیح داریوش
  • منبع خبر : سفیر نیوز