کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان با استناد به ارزیابی‌هایش دربارۀ برخی از حمله‌های هراس‌افگنانه در پایتخت، می‌گوید که شهروندان هزاره افغانستان در معرض یک نسل‌کشی قرار دارند. این کمیسیون، خواستار تحقیقات گسترده و عمیق در این باره از سوی یک هیئت جهانی است که از سوی سازمان ملل برگزیده شده باشد. شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل […]

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان با استناد به ارزیابی‌هایش دربارۀ برخی از حمله‌های هراس‌افگنانه در پایتخت، می‌گوید که شهروندان هزاره افغانستان در معرض یک نسل‌کشی قرار دارند.

این کمیسیون، خواستار تحقیقات گسترده و عمیق در این باره از سوی یک هیئت جهانی است که از سوی سازمان ملل برگزیده شده باشد.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در این باره گفت: «ارزیابی ما این بود که جمعیت شیعه و هزاره افغانستان در معرض یک نسل‌کشی است و این نیاز به تحقیق بیشتر دارد. به‌همین دلیل هم اعلامیۀ ما درخواست کرد برای یک هئیت حقیقت‌یاب یا یک کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی و در روزها و هفته‌های گذشته ما بسیار شدید مشغول دادخواهی بودیم به‌خاطر این‌که یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی به افغانستان بیاید».

در همین حال، در دو روز اخیر، کارزاری زیر عنوان «نسل‌ کشی هزاره‌‌ها را متوقف کنید» در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده‌‎است.

این کارزار در واکنش به انفجارهای اخیر در بخش‌های گونه‌گون غرب کابل شکل گرفته‌است که کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و بیرون از افغانستان این حمله‌هارا سیستماتیک و هدفمند می‌دانند و از آن به‌عنوان «نسل‌کشی هزاره‌ها» یاد می‌کنند.