هنگامی که گروه طالبان کابل را در ماه آگست به تصرف خود درآوردند، قول داده بودند که در اثر نگرانی ها مبنی بر بدتر شدن تهدید مواد مخدر، کشت کوکنار متوقف خواهد شد. اما طبق گزارشات، رهبران طالبان یک ماه پس از تشکیل دولت موقت اکنون اشاره می کنند که ممکن است کشت خشخاش را […]

هنگامی که گروه طالبان کابل را در ماه آگست به تصرف خود درآوردند، قول داده بودند که در اثر نگرانی ها مبنی بر بدتر شدن تهدید مواد مخدر، کشت کوکنار متوقف خواهد شد.

اما طبق گزارشات، رهبران طالبان یک ماه پس از تشکیل دولت موقت اکنون اشاره می کنند که ممکن است کشت خشخاش را قانونی کنند.

افغانستان که بیش از ۹۰ درصد هروئین جهان را صادر می کند، ممکن است انگیزه جدیدی برای تجارت مواد مخدر در زمان طالبان داشته باشد! طالبان اکنون می توانند آزادانه عنصر خام تریاک و محصول جانبی کشنده آن هروئین را پرورش دهند.

برخی از رهبران طالبان بر این عقیده اند که قانونی شدن خشخاش به آنها در رشد اقتصاد جنگ زده افغانستان کمک می کند.

گزارش های متعدد همچنین نشان می دهد که کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر منبع اصلی درآمد طالبان عمدتا در مناطق جنوبی و شمالی کشور است.

  • نویسنده : عطایی
  • منبع خبر : سفیر نیوز