محمد اشرف غنی رییس جمهور به تازگی فرمانی صادر کرده است که بر اساس آن هشت تصدی دولتی با هم مدغم گردیده و یک شرکت انکشاف ملی را تشکیل دهند.

محمد اشرف غنی رییس جمهور به تازگی فرمانی صادر کرده است که بر اساس آن هشت تصدی دولتی با هم مدغم گردیده و یک شرکت انکشاف ملی را تشکیل دهند.

بر بنیاد این فرمان که به روز چهارشنبه به دسترس رسانه ها قرار گرفت، هشت تصدی دولتی به شمول تصدی خانه سازی، دستگاه ساختمانی بنایی، دستگاه افغانی، تصدی ساختمانی هلمند، فابریکات سمنت غوری، فابریکه سمنت جبل السراج، تصدی ارزاق، تصدی زراعتی وادی ننگرهار با هم ادغام گردیده و در نتیجه شرکت انکشاف ملی تشکیل گردد.

در فرمان همچنان آمده است که عبدالرحمان عطاش، معاون اداره عملیاتی ریاست جمهوری به عنوان رییس عمومی اجراییوی شرکت انکشاف ملی تقرریافته، در جلسات کابینه و شوراهای عالی نیز اشتراک نماید. هدف از صدور این فرمان و ادغام تصدی های دولتی انسجام و تطبیق هرچه بهتر برنامه ها و پروژه های ملی گفته شده است.

بر اساس این فرمان، به وزارت مالیه دستور داده شده است تا سرمایه ابتدایی این شرکت را طی دو ماه از تاریخ صدور فرمان، به حساب شرکت انتقال دهد و غرض جلوگیری از سکتگی در امور شرکت انکشاف ملی الی انتقال سرمایه ابتدایی و تفویض بودجه، تمامی مصارف آن از بودجه اداره امور ریاست جمهوری تمویل گردد.

  • نویسنده : احمد مصدق
  • منبع خبر : خبرنامه ارگ