بدون اين شورا و در فقدان هماهنگي همه زيان مند خواهد شد. اميد است همه با درك شرايط موجود در اين راستا گام هاي عملي بردارند.

هزاره ها پس از سقوط داکتر نجیب در قالب یک سازمان سیاسی مقتدر ظهور کرد. همین امر سبب تا شد تا هزاره ها و شیعه ها در کابل بدل به یکی از از ادرس های اثر گزار و تعیین کننده باشد.

در تمام رویداد های سیاسی پس از سقوط نجیب هزاره ها از ادرس سیاسی منسجم و مقتدر به حیث یکی از طرف های اساسی و جزو چهار قدرت تعیین کننده عمل کرد. اکنون افغانستان در مرحله حساس و خاص قرار دارد. بحث صلح و تهدید های گروه های تروریستی از موضوعات بی نهایت مهم است.

دورنمای صلح هنوز روشن نیست. حکومت قطعا مطابق نقشه راه خود از مطالبات مردم دفاع خواهد کرد. در این میان هزاره ها بیش از هروقت دیگر ضروت به انسجام سیاسی دارد. مطالبات مردم باید منسجم شود و آواز واحد برای این مطالبات بنیادی بلند شود.

همچنان در بحث مشارکت، موضوع امنیت، تعدیل واحد های اداری و مو ضوع زیر بنا باید یک فهرست واحدی از مطالبات تنظیم شود. لیست های انفرادی نمی تواند مشکل اساسی را حل کند.

اگر همه شخصیت های مطرح روی مثلا یک وزارت کلیدی اجماع کنند طبیعی است که به این مهم دست خواهند یافت. اکنون وقت آن است تا رهبران سیاسی، وکلا، نخبه گان، استادان دانشگاه، فرهنگیا ن و همه اقشار روی شورای عالی هماهنگی به هدف انسجام دید گاه ها و مطالبات مردم جمع شوند. حوزه کلان خانواده هزاره و شیعه را تحت چتر واحد گرد هم آورند.

بدون این شورا و در فقدان هماهنگی همه زیان مند خواهد شد. امید است همه با درک شرایط موجود در این راستا گام های عملی بردارند.

  • نویسنده : شاه حسین مرتضوی
  • منبع خبر : هفته نامه سفیر