امر الله صالح، معاون رییس جمهور گفته است؛ صداهایی در اختیار دارد که می‌گویند پشت تروریستان را رها کنید، شش‌ونیم را نمایند. جلسه امنیتی آقای صالح با نهادهای مختلف همه روزه ساعت شش‌ونیم برگزار می‌شود و این جلسه بیشتر به نام شش و نیم شناخته می‌شود. این جلسه بیشتر روی موضوعات امنیتی در کابل تمرکز […]

امر الله صالح، معاون رییس جمهور گفته است؛ صداهایی در اختیار دارد که می‌گویند پشت تروریستان را رها کنید، شش‌ونیم را نمایند. جلسه امنیتی آقای صالح با نهادهای مختلف همه روزه ساعت شش‌ونیم برگزار می‌شود و این جلسه بیشتر به نام شش و نیم شناخته می‌شود. این جلسه بیشتر روی موضوعات امنیتی در کابل تمرکز دارد.

معاون رییس جمهور نوشته: در بیست و چهار ساعت گذشته رضایت از جلسات شش ونیم برای تطبیق میثاق امنیتی کابل ۵۳ درصد – انتقاد و منفی گویی ۳۶ درصد و ۶ درصد نیز رکیک گویی ودشنام بوده است. رکیک گویان کتگوری‌های مختلف دارند. آنهایی که بی‌برنامه دشنام میدهند و گاهی هم هویت مشخص ندارند مهم نیست.

وی افزوده: “شماری از سرکرده‌های حلقه جرم که ساحه برایشان تنگ و تنگتر شده است از مجرا‌های مختلف دست به تخریب جلسات شش ونیم برای تطبیق میثاق امنیتی می‌زنند. در یک فرصت مناسب دلیل آنرا برای ملت واضح تر خواهیم ساخت. آقای صالح در ادامه نوشته: “صداهایی را در اختیار داریم که میگویند – به لحاظ خدا پشت طالب و تروریست ره ایلا بتین. اینی شش و نیمه نمانین که بیخ ما را میکنه – این نوع اسناد و صداها را عنقریب با مدنظرداشت جنبه‌های مختلف آن در اختیار ملت قرار خواهیم داد”.

  • نویسنده : مریم متین