بعد از ابراز نگرانی سازمان صحی جهان درباره احتمال ازبین رفتن بخشهای بهداشتی درافغانستان .مسؤل حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند کی آنها چهل وپنج میلیون دالر را در بخش های بهداشتی درافغانستان کمک خواهند کرد . مارتین گریفیتس مسوول حقوق بشر درسازمان ملل متحد درباره این کمک ها چنین ابراز نظر نمود […]

 

بعد از ابراز نگرانی سازمان صحی جهان درباره احتمال ازبین رفتن بخشهای بهداشتی درافغانستان .مسؤل حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند کی آنها چهل وپنج میلیون دالر را در بخش های بهداشتی درافغانستان کمک خواهند کرد .

مارتین گریفیتس مسوول حقوق بشر درسازمان ملل متحد درباره این کمک ها چنین ابراز نظر نمود تلا ش مابر این است کی بخش های بهداشتی درافغانستان باسقوط روبرو نشود واین چهل وپنج میلیون دالررا دراختیار سازمان صحی جهان وصندوق حمایت از کودکان قرارخواهیم داد. تا این کمک درمرکز های بهداشتی دراقغانستان تا پایان امسال میلادی به مصرف بیرسند .

این کمک ها زمانی وعده داده شد کی بیشتر مردم درسراسر افغانستان از عرضه خدمات درشفا خانه ها ی دولتی شکایت دارند .آنها میگویند کی دراکثر شفاخانه ها دارو نیست ما مجبور میشویم دارو را از بیرون باقیمت خیلی گزاف خریدای کنیم .ازطرف دیگر داکتران شفاخانه های دولتی از پرداخت نشدن معاشات شان ابراز نگرانی نمودند.

ازسوی دیگر سرپرست پیشین وحید مجروح گفته است کی این کمک ها نیاید شکار بیوکراسی گردد وی افزود اگراین کمک ها به زود ترین وقت به افغانستان نرسند سیستم صحی افغانستان به مشکلات حاد دچارخواهند شد.اما اگراین کمک ها به زود ترین وقت به افغانستان برسد ما میتوانیم خدمات بیشتر را دربخش صحی انجام دهیم .

اظهارات ریس سازمان صحی جهان درحالی ابراز شد کی وی در سفر چندروز پیش اش درکابل ودیدار باریس الوزرا وعده سپرد کی این سازمان به کمک هایش در بخش صحی درافغانستان ادامه میدهد.

 

 

 

  • نویسنده : نسیمه حسینی
  • منبع خبر : سفیر نیوز