بازگشت مجازات‌ امارت‌اسلامی چقدر می تواند وحشت ایجاد کند. پس از ۴۰‌روز ایجاد حکومت طالبان، امروز این گروه چهار نفر‌را‌ در هرات‌ به جرم اختطاف و آدم ربایی در انظار عمومی اعدام کردند و این کار طالبان باعث رعب و‌وحشت جدیدی در بین مردم گردیده‌است. طالبان بر اساس حکم شریعت به حکومت‌ داری تاکید دارند،قصاص،اعدام […]

بازگشت مجازات‌ امارت‌اسلامی چقدر می تواند وحشت ایجاد کند.
پس از ۴۰‌روز ایجاد حکومت طالبان، امروز این گروه چهار نفر‌را‌ در هرات‌ به جرم اختطاف و آدم ربایی در انظار عمومی اعدام کردند و این کار طالبان باعث رعب و‌وحشت جدیدی در بین مردم گردیده‌است.
طالبان بر اساس حکم شریعت به حکومت‌ داری تاکید دارند،قصاص،اعدام و قطع عضو مهم ترین مولفه های‌ حکومت داری بر اساس شریعت‌اسلامی است، یکی‌از چهره های‌ پر نفوذ طالبان‌ چند روز پیش بیان کرده بود مجازات شدید حکومت ‌۱۹۹۵ وقتی طالبان‌ برای نخستین بار به قدرت رسیده‌ بود بر خواهد گشت که این‌ موضوع باعث واکنش ها در سطح جهانی را به همراه‌ داشت اما طالب همواره بر ادامه این کار تاکید کردند .
حالا مردم از برگشت‌دوباره مجازات طالبان‌به شدت مظطرب است، شلاق زدن‌زنان به جرم بدون محرم در بیرون،قطع دست سارق به هر جرمی‌ چی سنگین یا‌ خیلی یک موضوع پیش پا افتاده،اعدام و سنکسار موضوعات آنست که امید به زندگی را در این کشور به صفر تقرب داده است.
بر اسا اعلامیه حقوق بشر،اعدام،قطع عضو،سنگسار ممنون است و هیچ حکومتی حق اعمال چنین مجازات را ندارد اما بر اساس دین اسلام همه موارد بالا جواز دارد و حاکم مسلمان می تواند چنین مجازات را اعمال کند.
طالبان بین دو موضوع تقریبا متناقض گیر افتادند هرگاه به قوانین حقوق بشری احترام بگذارند و از اعمال مجازات مثل اعدام،سنگسار و قطع عضو دست بردارد خلاف شریعت که اعتقاد دارند عمل کرده است هرگاه که به چنین اعمال دست بزند نقض حقوق بشر است و متحدان که هنوز هیچ گونه مشورعیت را کسب نکرده است مخالفت کنند و این کروه را‌در لیست‌ سیاه قرار دهند.
اما آبیترین صدمه را‌ مردم عادی خواهد کشیدند،بدون این که یک جرم ثابت شود،یا متهم فرصت را برای دفاع از خود پیدا کنند،یا متهم به وکیل مدافع دسترسی پیدا کند توسط طالبان‌ یا اعدام خواهد شد یا قطع عضو و یا هم نیرباران‌بدون اینکه اتهام متهم ثابت شود

  • نویسنده : صدیقه رسا
  • منبع خبر : سفیر نیوز