گذار به دموکراسی Archives - Safeer News
افغانستان در حال گذار، تقلا در گفتمان های رقیب طالبان و مجاهدین 19 حوت 1398

افغانستان در حال گذار، تقلا در گفتمان های رقیب طالبان و مجاهدین

گذار به دموکراسی و توسعه سیاسی به صورت کل در مختصات افقی ویا عمودی بوده است، دولت_ملت سازی آنچه در جهان پسا وستفالیایی اتفاق افتاد خارج از این دو محوطه نیست یا جوامع سیر افقی را پیموده است یا هم در قهقرایی عمودی پرسه زدند که با مانع ها و چالش های شدید مواجه شده است.