اشرف غنی احمدزی Archives - Safeer News
مقدمه‌ی بر سخنان غنی 10 دلو 1400
غنی برای چه کسانی باباست؟

مقدمه‌ی بر سخنان غنی

اشرف‌غنی را شاید صدهاهزار دهقان، کارگر، معلم، داکتر، انجینر، نویسنده، مامور و مقام دولتی سابق بابا خطاب کرده‌اند. اما کسانی که از غنی بابا ساختند و این کلمه را به دهان گروهی از توده‌ی مردم گذاشتند، تحصیل‌کردگان نادان و سودجو بودند. کسانی که در درگیری‌های پولی و مقامی گرفتار بودند و از ابزار قومیت، زبان […]